0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

Hall of Fame

ปีการศึกษา 2563

นางสาวฝนทิพย์ ยาวิชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “เพชรพายัพ ด้านวิชาการดีเด่น” ปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา 2562

นายณัฐชลิต นามคง
นายฤทธิไกร กิติสุขถาพร
นายอิศรา อินทะวงค์
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รองชิงชนะเลิศ จากการนำเสนอโครงการ Startup แอปพลิเคชัน Carelivery ในการฝึกอบรมและแข่งขัน Tech Startup Entrepreneurs Camp วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

ปีการศึกษา 2558

รางวัลชมเชย 
โครงงานโปรแกรมตรวจและดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ด้วยสมุนไพร จากมหาวิทยาลัยพายัพ 

ในโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 9 ภายใต้โครงงาน “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”