0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

หลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Software Engineering)

หลักสูตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีกลุ่มวิชาเอกเลือก 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. ด้านหลักวิธีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

– วซ. 314   การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี                        3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 314   ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS)
   (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 120)
– วซ. 316  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน                        3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 316  RAPID  APPLICATION  DEVELOPMENT)
  (วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)
– วซ. 317  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ                          3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 317  WEB-BASED  APPLICATION  DEVELOPMENT)
  (วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)
– วซ. 318  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่        3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 318   MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT)
  (วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)

2.ด้านวิทยาการข้อมูล

– วซ. 380 หลักการวิทยาการข้อมูล                                                 3 (3-0-6)  หน่วยกิต
  (SE 380 FUNDAMENTAL DATA SCIENCE)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222)
– วซ. 381 การเรียนรู้ของเครื่องจักร                                                 3 (2-2-5)  หน่วยกิต
  (SE 381 MACHINE LEARNING)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222)
– วซ. 382 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                          3 (2-2-5)  หน่วยกิต
  (SE 382 BIG DATA ANALYSIS)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 380)
– วซ. 383 การแสดงภาพข้อมูล                                                       3 (2-2-5)  หน่วยกิต
  (SE 383 DATA VISUALIZATION)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 380)

3.ด้านเทคโนโลยีสื่อประสม

– วซ. 370  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                                                     3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 370   COMPUTER  GRAPHICS)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110)
– วซ. 371  ระบบมัลติมีเดีย                                                             3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 371  MULTIMEDIA  SYSTEMS)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110)
– วซ. 373  ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์                                          3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 373  COMPUTER  ANIMATION)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110)
– วซ. 475  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์                         3 (2-2-5) หน่วยกิต
  (SE 475  COMPUTER  GAME  DESIGN  AND  DEVELOPMENT)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 371)

4. ด้านเสริมทักษะวิชาชีพ

– วซ. 393   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 : อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs)     3 (3-0-6) หน่วยกิต

  (SE 393  SELECTED  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING I)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต)
– วซ. 491   การศึกษาเอกเทศทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                              3 (1-4-4) หน่วยกิต
  (SE 491   INDEPENDENT  STUDY  IN  SOFTWARE  ENGINEERING)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต)
– วซ. 493   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2  : ปัญญาประดิษฐ์ ด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Artificial Intelligence (AI) in Computer Vision)    3 (3-0-6) หน่วยกิต

  (SE 493   SELECTED  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  II)
  (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต)