0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

ความเป็นมา

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ได้มุ่งเน้นตามปณิธานที่ว่า 

“วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้มีศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์อย่างมีมาตรฐาน พร้อมด้วยทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม “

เรามุ่งพัฒนาทักษะ
– Creativity
– Critical Thinking and Problem Solving 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามเป้าหมายและนิยามของวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เน้นความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนา  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการผลิตซอฟต์แวร์ให้ตรงกับเป้าหมายของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สังคมโดยยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ”  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสู่สากล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เปิดดำเนินการสอนครั้งแรกในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2552 หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 2555  และในปีการศึกษา 2559 นี้สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2560