0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

แนะนำแผนการศึกษา

 แนะนำแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

1

วซ. 110

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

วซ. 120

แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา

3(2-2-5)

 

วซ. 140

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

คณ. 101

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

3(2-2-5)

 

ศท. 144

เทคโนโลยีสีเขียว

3(3-0-6)

ศท. 138

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม

3(3-0-6)

 

ศท. 191

สุขภาพดี นิวนอร์มัล

3(3-0-6)

ศท. 181

สัจจะและบริการ

3(3-0-6)

 

ศท. xxx

กลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ศท. 193)

3(3-0-6)

ศท. xxx

กลุ่มสาระการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

3(3-0-6)

 

ศท. xxx

กลุ่มสาระก้าวทันโลก (ศท. 1401)

3(3-0-6)

ศท. xxx

กลุ่มสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

2

วซ. 211

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

วซ. 212

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

 

วซ. 214

การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

วซ. 213

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์

3(2-2-5)

 

วซ. 221

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

วซ. 223

การออกแบบซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

 

วซ. 230

โครงสร้างคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

วซ. 242

กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ

3(3-0-6)

 

วซ. 241

การกำหนดและการจัดการความต้องการด้านซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

วซ. 243

การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

 

วซ. 260

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

สถ. 203

สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

3

วซ. 310

การโปรแกรมเว็บ 

3(2-2-5)

วซ. 350

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

3(2-2-5)

 

วซ. 344

การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

วซ. 396

การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์

3(1-4-6)

 

วซ. 345

การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

ศท. xxx

กลุ่มสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

วซ. 346

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

1(1-0-2)

วิชาเอกเลือก

หรือวิชาโท

3(x-x-x)

 

วซ. 384

วิศวกรรมข้อมูล

3(2-2-5)

เลือกเสรี

 

3(x-x-x)

 

คณ. 222

พีชคณิตเชิงเส้น

3(2-2-5)

 

 

 

 

 

รวม

16

 

รวม

15

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

4

วซ.496

สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

9(0-40-20)

วซ. 499

โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(0-6-3)

 

หรือเลือก

เรียนวิชาเอกเลือก 4 วิชาในกลุ่มเดียวกัน

12(x-x-x)

วซ. 492

สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2(0-4-2)

 

 

 

 

ศท. xxx

กลุ่มสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

 

 

 

 

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

 

 

รวม

9

 

รวม

14