0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

แนะนำแผนการศึกษา

 แนะนำแผนการศึกษา หน่วยกิตรวม 132 หน่วยกิต

ปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

1

ศท.111สัจจะและบริการ

3(3-0-6)

ศท.113วิถีทางสร้างปัญญา

3(2-2-5)

ศท.141คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

ศท.114พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ

3(3-0-6)

ศท.136ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3(3-0-6)

ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

ศท.142เล่าเรื่องสุขภาพ

3(3-0-6)

ศท.135ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

วซ.101คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

3(3-0-6)

ศท.127ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

3(3-0-6)

วซ.110การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4(2-4-6)

วซ.120แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา

3(2-2-5)

รวม                                                           19 หน่วยกิต

รวม                                                               18 หน่วยกิต

2

ฟส.111ฟิสิกส์พื้นฐาน       

3(2-3-6)

ศศ.200เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น         

3(3-0-6)

คณ.115แคลคูลัส 1                      

3(2-2-5)

สถ.203สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

วซ.240วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

วซ.212การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ            

3(2-2-5)

วซ.211การโปรแกรมเชิงวัตถุ           

3(2-2-5)

วซ.222ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

วซ.230โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   

3(3-0-6)

วซ.231ระบบปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

วซ.260การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

รวม                                                           18 หน่วยกิต

รวม                                                              18 หน่วยกิต

3

คณ. 222พีชคณิตเชิงเส้น

3(3-0-6)

ศท.431ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน            

3(3-0-6)

วซ.315การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์     

3(2-2-5)

วซ.313สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์                    

3(3-0-6)

วซ.342การกำหนดและการจัดการความต้องการด้านซอฟต์แวร์              

3(3-0-6)

วซ.341กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ

3(3-0-6)

วซ.343การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์            

3(3-0-6)

วซ.345การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ 

3(3-0-6)

วซ.344การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

วซ.347การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์       

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท                              

3(3-0-6)

วซ.348กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

รวม                                                      18 หน่วยกิต

รวม                                                              18 หน่วยกิต

ฤดูร้อน

วซ.396การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์                                                                      3(1-4-6)
รวม                                                                                                                                                         3 หน่วยกิต

4

วซ.496สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

9(0-40-20)

วซ.492สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์          

2(0-4-2)

หรือ เลือกลงวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต

 

วซ.499โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์        

3(0-6-3)

 

 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท  

3(3-0-6)

 

 

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

รวม                                                            9 หน่วยกิต

รวม                                                             10 หน่วยกิต