0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์

Asst.Prof.Naruephorn Tengtrairat, Ph.D.,
Newcastle University, United Kingdom
(Intelligent Data Analysis and Machine Learning)
 
Research Interests: Intelligent Audio and Image Processing, Machine Learning, Software Configuration Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรรัช ปะระไทย
Phetcharat Parathai, Ph.D.
 
Newcastle University, United Kingdom
(Intelligent Sensors, Signal and Information Processing)
 
Research Interests: Artificial Intelligence in Audio, Internet of Things, Software Quality Assurance
อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์
Phusit Konsurin
 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Research Interests: Data Science, Information System, Software Project Management. Digital Marketing
อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง 
Pumin Dounghaklung
 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Research Interests: Software Architecture, Programming language design and implementation, Design and Analysis of Algorithms

อาจารย์รัตน์กมล  ปวรวรรฒน์

วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู 
(อาจารย์ผู้สอน)

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research Interests: Network Management, Networking Systems and Distributed Computing

อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
(อาจารย์ผู้สอน)

วทม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interests:
More on Modified Newton method for solving systems of nonlinear equations