0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์

Asst.Prof.Naruephorn Tengtrairat, Ph.D.,
Newcastle University, United Kingdom
(Intelligent Data Analysis and Machine Learning)
 
Research Interests: Intelligent Audio and Image Processing, Machine Learning, Software Configuration Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรรัช ปะระไทย
Phetcharat Parathai, Ph.D.
 
Newcastle University, United Kingdom
(Intelligent Sensors, Signal and Information Processing)
 
Research Interests: Artificial Intelligence in Audio, Internet of Things, Software Quality Assurance
อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์
Phusit Konsurin
 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Research Interests: Data Science, Data Visualization, Data Analytics, Information Technology Management, Software Developement, Software Project Management, Digital Contents Marketing, E-commerce, Content Creator 
อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง 
Pumin Dounghaklung
 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Research Interests: Software Architecture, Programming language design and implementation, Design and Analysis of Algorithms

อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
Nipaporn Euathrongchit

M.Sc. Global computing and Multimedia
University of Bristol, UK

Research Interests: Image Processing, Computer Graphics

อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
Phatnaree Srisomphan

M.Sc. Information Technology
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

Research Interests: System analysis and System design, Database Management

อาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู 
Surachet WongChomphoo

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research Interests: Network Management, Networking Systems and Distributed Computing

อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
Nutawud Boonroadwongs

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research Interests: Programming language implementation, Web application, Database Management