0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

ผลงานนักศึกษา

SmartFarm สำหรับสวนมะนาว สวนสวยห้วยแก้ว
โดย
นายปภังกร ปัญญาวงศ์
นายปวิณ ท้าววงษา

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
https://se.payap.ac.th/
https://www.facebook.com/SoftEngPYU
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next